BaFin

Thema MVP Portal Infoblatt MVP Portal - Fachverfahren Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)

Datum: 09.06.2017, geändert am: 19.09.2017

In diesem Infoblatt wird das Fachverfahren auf dem MVP Portal für Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR) beschrieben.